عناصر هسته زمین

  • محققان ژاپنی دریافتند؛

    دو عنصر اصلی تشکیل دهنده هسته مرکزی کره زمین آهن و نیکل است؛ از لحاظ وزنی، آهن حدود ۸۵% و نیکل ۱۰% هسته زمین را تشکیل میدهند. ۵% باقی مانده هسته کره زمین از چه عنصر یا عناصری تشکیل شده است؟