انسان

  • دکتر الیس سیلور آمریکایی؛

    نظر جدید دکتر الیس سیلور، بوم شناس آمریکایی. این نظر داستانها درباره اینکه بشریت در گذشته به تکامل رسید، اما به دلیل واقعه ای ناشناخته از "بهشت" بر روی زمین "هبوط" کرد و سپس یک فازِ طولانی مدتِ فراموشی را طی نمود را اثبات می کند...

  • محققان بلژیکی دریافتند؛

    محققان بلژیکی احساسات 19 گانه غم، شادی، نفرت، درماندگی، حسادت، آرامش، اشتیاق، ستایش، استراحت و آسودگی، گناه، استرس، غرور، گیجی، عصبانیت ، تحریک ، ترحم، تحقیر، ترس و شرم و انزجار در انسان، طول عمر مشخصی دارند.

  • جهش های ژنتیکی یکی از اتفاقات جدایی ناپذیر با موجودات زنده هستند. DNA در هسته هر سلول، می تواند جهش یافته و تغییرات ژنتیکی حاصل کند. این تغییرات هم امکان تغییر در ظاهر موجودات را ایجاد می کند.