آهن

  • محققان دانشکده پزشکی هاروارد؛

    مطالعات محققان دانشکده پزشکی هاروارد نشان می دهد که خستگی مزمن و بی حوصلگی از مهمترین نشانه های...

  • محققان ژاپنی دریافتند؛

    دو عنصر اصلی تشکیل دهنده هسته مرکزی کره زمین آهن و نیکل است؛ از لحاظ وزنی، آهن حدود ۸۵% و نیکل ۱۰% هسته زمین را تشکیل میدهند. ۵% باقی مانده هسته کره زمین از چه عنصر یا عناصری تشکیل شده است؟