کدخبر: 9021
راستان نیوز | مردی که بزرگترین سابقه ورزشی اش مدیر عاملی استقلال برای یکسال و نیم بوده آن هم به گونه ای که مدیریت وقت ورزش کشور هم که از قضا از همفکران سیاسی او بود نیز، وی را تحمل نکرد و دوباره فتح اله زاده را جانشین او کرد، امروز لب به انتقاد از وزیر ورزش ، معاون قهرمانی وی، فدراسیون های المپیکی، کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال! گشوده است. به گزارش راستان نیوز، اما دلیل اصلی او برای انتقاد با چنین لحنی شاید برای کسانی که در ورزش بخصوص فوتبال اطلاعاتی دارند، روشن باشد ولی کسانی که از دور فقط صحبت ها را می شنوند، دلیلش نامشخص باشد. آقای مدیرعامل اسبق استقلال حد انتقاداتش هیچگاه از فتح اله زاده رقیب دیرینه اش در استقلال فراتر نرفته بود. وی که همواره خود را یک آلترناتیو آماده برای باشگاه استقلال، بعنوان مدیر عامل معرفی می کند حتی از جانب همفکران سیاسی اش در دولت قبل هم برای ادامه پست مدیر عاملی مورد قبول واقع نشد و کمتر از یکسال ونیم نتوانست به کار در استقلال ادامه دهد. اما علت مصاحبه داغ و آتشین وی چیزی نیست جز انتخاب افتخاری به عنوان سرپرست استقلال. وی که رفتن فتح اله زاده را از استقلال به مثابه انتخاب خودش می دید با آمدن افشار زاده نا امید تر از گذشته به کسب و کار خود مشغول شد ولی رفتن افشار زاده از استقلال یکبار دیگر روزنه امیدی برایش باز کرد. وی یکبار دیگر در تکاپوی مدیر عاملی استقلال بود که ناگهان نام افتخاری از حکم هیئت مدیره بیرون آمد و این برای کسی که شب و روزش در دستیابی به پست مدیر عاملی استقلال می گذرد، می توانست به مثابه آواری باشد که بر سرش فرود آمده است. آنچه که واضح است نحوه کلام فردی که از دلسوزی انتقاد می کند با کسی که بغض چند ساله اش در حسرت به بازی گرفته نشدن در هیچ دوره ای، می ترکد متفاوت است.
ارسال نظر

نظرات کاربران