کدخبر: 20884

در کلام امام صادق(ع)

هر گناهی که انسان انجام می دهد، عقوبتی دارد که شخص گناهکار گرفتار آن می شود.

راستان نیوز |

   امام صادق (ع)در مورد عقوبت هفت گناه می فرماید:

1.گناهی که نعمت ها را تغییر میدهد،

تجاوز به حقوق دیگران است.

2.گناهی که پشیمانی می آورد،

قتل است.

3.گناهی که گرفتاری ایجاد می کند،

ظلم است.

4.گناهی که آبرو می بَرد،

شرابخواری است.

5. گناهی که جلوی روزی را می گیرد،

زنا است.

6.گناهی که مرگ را شتاب می بخشد،

قطع رابطه با خویشان است.

7.گناهی که مانع استجابت دعا می شود و زندگی را تیره و تار می کند،

نافرمانی از پدر مادر است.

منبع: علل الشرایع ج 2، ص 584

تسنیم

ارسال نظر

نظرات کاربران