کدخبر: 18364

هنرمند کالیفرنیایی؛

هنرمندی که ساختمانهای فرانسه را تخریب می کند.

راستان نیوز |

هنرمند کالیفرنیایی John Pugh متخصص کشیدن نقاشی هایی جالب در فرانسه است.

نقاشی دیواری اش روی دیوار لاس گاتوس در کالیفرنیا چشم را طوری فریب میدهد که گویی ساختمان تخریب شده است.

تخریب با نقاشی

 

 

ارسال نظر

نظرات کاربران