کدخبر: 15621

از افسانه تا واقعیت؛

در نزدیکی اراک، کوهی بنام کوه شازند وجود دارد که گفته میشود بومیان، بارها مرد سفید پوش بر تخت نشسته ای را دیده اند که ظاهر و ناپدید میشود. شازند به معنی شاه زنده است.

راستان نیوز |

راستان نیوز | ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﺍﺭﺍﻙ ﺩﺭ نزدیکی روستایی باﻧﺎﻡ ﮔﻮﺭ ﺯﺍﺭ، کوهی با نام کوه شازند وجود دارد که گفته میشود بومیان بارها مردی سفید پوش که بر تختی نشسته را در دهانه غار این کوه دیده اند که ظاهر و ناپدید میشود. شازند به معنی شاه زنده است.

درباره نحوه نامگذاری این کوه گفته میشود بومیان و ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻣﺮﺩﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺵ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﻏﺎﺭ این کوه ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ .

به همین دلیل از قدیم، این ﮐﻮﻩ "ﺷﺎﻩ ﺯﻧﺪﻩ " ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ، ﺑﻪ ﺷﺎﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﻒ (ﺷﺎﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ) تبدیل شده است.

همچنین ﺍﯾﻦ ﮐﻮﻩ ﺯﯾﺎﺭﺗﮕﺎﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺯﺭﺗﺸﺘﯿﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﺭﺳﯿﺎﻥ ﻫﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﮐﻮﻩ، ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ است ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﮔﻮﺭﺯﺍﺭ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﮔﻮﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻫﺎﺋﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

داستان از این قرار است که ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ و شاهنامه فردوسی، ﻛﻴﺨﺴﺮﻭ، ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺍﺳﺘﻮﺭﻩﺍی ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﭘﺲ ﺍﺯ ٦٠ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﺩﺷﺎهی، ﺑﻪ ﻧﺎگاه ﺗﺎﺝ ﻭ ﺗﺨﺖ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﻟﻬﺮﺍﺳﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴنی ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻣﻲﮔﺰﻳﻨﺪ.

در این میان به اصرار درباریان، ٧ ﺗﻦ ﺍﺯ ﭘﻬﻠﻮﺍﻧﺎﻥ ایران چون گیو و فریبرز، با کیخسرو ﻣﻲروند ﺗﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺍﺭﺍﻙ ﻣﻲﺭﺳﻨﺪ. کیخسرو از همراهان میخواهد برگردند و خود از ﻛﻮﻩ ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﺎﺭی ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺯ ﻛﻮﻩ میرﺳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ .

ﺍﻣﺎ ﻳﺎﺭﺍﻧﺶ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﻛﻮﻩ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﺎﺯ گشته و ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺑﺮﻑ ﻭ ﺑﻮﺭﺍﻥ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ تلف میشوند. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ، ﭘﻴﻜﺮﻫﺎﻱ ﺑﻲﺟﺎﻥ هفت ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﻴﺨﺴﺮﻭ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺒﻮﻫﻲ ﺍﺯ ﺑﺮﻑ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ و هفت پیکر ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻙ ﻣﻲﺳﭙﺎﺭﻧﺪ اما هرگز پیکر کیخسرو پیدا نمیشود.

ﺍﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﮔﻮﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ” ﮔﻮﺭﻩﺯﺍﺭ “ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﺮﺯﻣﺎﻧﻲ ﺯﻳﺎﺭﺗﮕﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ که بنا به روایات، ﮔﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺎﻥ ٧ ﺗﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﻴﺨﺴﺮﻭ ﺍﺳﺖ.

گفته میشود روح کیخسرو همچنان در این کوه زنده است و دیده میشود.

(( در مورد صحت این جریان کوه شاه زند تنها اتکامان نام های کهن و سخنان مردم محلی است به همراه منشأ و باوری که در نسخه های اساطیری کهن چون اوستا و شاهنامه دیده میشود))

کوه شازند یا شاه زنده یا کیخسرو:

گردآوری: افتخار روحی فر