کدخبر: 15542

سردیس گلی، متعلق به یک فرد عالی رتبه در زمان هخامنشیان بوده که اجازه داشته تیار خود را در جلوی سر ببندد.

راستان نیوز |

راستان نیوز | این سردیس گلی، متعلق به یک فرد عالی رتبه در زمان هخامنشیان بوده که اجازه داشته تیار خود را در جلوی سر ببندد.

در ایران باستان برای شناسایی سطح و درجه افراد، از کلاههای متفاوت استفاده میشده است. بسته به اقوام در مناطق مختلف جغرافیایی، نوع این کلاه تفاوت داشته است.

گاهی بر روی کلاه، پارچه ای جداگانه بنام تیار می بستند. با نوع بستن این پارچه، سطح و رتبه افراد مشخص میشده است. در موزه ملی ایران، سردیسی متعلق به یکی از افراد عالی رتبه در زمان هخامنشیان وجود دارد.  

قیافه فرد عالی رتبه دوران هخامنشی

چهره و شمایل پارسیان و مادها در دوران باستان  

چهره و شمایل پارسیان و مادها در دوران باستان

ارسال نظر

نظرات کاربران