کدخبر: 15440

رادیناس شوش باستان؛

نفت سیاه یا همان نفت خام، در ادوار گذشته تاریخ انسان وجود داشته است و در ایران باستان، مصارف فراوانی از نفت خام میکرده اند.

راستان نیوز |

راستان نیوز | نفت سیاه یا همان نفت خام، در ادوار گذشته تاریخ انسان وجود داشته است و در ایران باستان، مصارف فراوانی از نفت خام میکرده اند.

رادیناس، کهن ترین چاه نفت تاریخ جهان، در ایران و در زمان "هخامنشیان" مورد بهره برداری قرار میگرفته است.

رادیناس یا کهن‌تـرین چاه نفت جهان، که در تاریخ از آن یاد شده، به روزگار داریوش بزرگ برمی‌گردد. این چاه در نزدیکی شوش باستان بوده است.

هرودوت تاریخ نویس باستان در اینباره مینویسد: ( کتاب تاریخ هرودوت )

"ایرانیان از این چاه قیر و نمک و نفت به‌روشی که بازگو خواهم کرد استخراج میکردند:

آنان نخست با چوب خمیده‌ای که ته آن را به سطلی چرمی بسته اند نفت خام را از چاه بیرون میکشند و آن را در مخزنی خالی میکنند. مایع پس از گذر از سطل دیگر به سه شکل درآمده، قیر و نمک فورأ بسته و سخت میشوند و مایع نفت خارج شده و در محفظه هایی میریزند. ایرانیان این را "رادیناس (اردریکا)" میخوانند که ماده ایست سیاه رنگ، سوختنی و دارای بویی نامطبوع... "

مورخین دیگر گزارش کرده‌اند:

ایرانیان از نفت ماده‌ای همچون قیر امروزی تهیه می‌کردند که از آن برای آب‌بندی کشتی هایشان بهره می‌بردند. کشتی‌هایی که در خدمت ناوگان نیروی دریایی امپراتوری هخامنشی بود و در سه قاره گسترده شده و بندر و آبراهه و پایگاه در همه جای گیتی داشت.

گفتنیست سردار زبده ساسانی، بهرام مهران، ملقب به بهرام چوبین، به این دستاورد هخامنشیان پی برده و از ماده‌های نفتی و آتشین برای ساخت جنگ‌ابزار بهره می‌گرفت.

به نوعی میتوان بهرام چوبین را نخستین ژنرال درتاریخ دانست که از سلاح گرم در نبردهایش استفاده کرد.

بـُن‌نوشت‌ها:

(کتاب ششم هرودوت بند 119... جنگهای ایران)

(سهم ایران در تمدن جهان ، حمید نیر نوری)

(تاریخ و تمدن ایران ساسانی استاد سعید نفیسی/پـُرفسور کرستین سن

گردآوری : افتخار روحی فر