کدخبر: 15432

بالاخره بعد از 15 ماه بد و بیراه گفتن و فحش و فحش کاری، از افشاگری روابط آنچنانی گرفته تا بازی با ایمیل و شوهر دستیار ایرانی خانم کاندیدا که دختر 15 ساله را گول زده بود، پیرمرد سرحال پولدار، جشن پیروزی گرفت.

راستان نیوز |

راستان نیوز | بالاخره بعد از 15 ماه بد و بیراه گفتن و فحش و فحش کاری، از افشاگری روابط آنچنانی گرفته تا بازی با ایمیل و شوهر دستیار ایرانی خانم کاندیدا که دختر 15 ساله را گول زده بود، پیرمرد سرحال پولدار، جشن پیروزی گرفت.

تمام کسانی که موضوع را دنبال می کردند انگشت به دهان، لولوی قرن بیست و یک آمریکایی را دیدند که با اهل و عیال آمد و کسی را که قبلا می گفت، به زندان می اندازد را، ستود و از وی قدر دانی کرد.

 لحن لولوی پولدار نیویورکی، چنان آرام شده بود که مادر بزرگ دوستم که شدیدا بخاطر مخالفت وی با سقط جنین و ازدواج همجنس گراها در آمریکا، شدیدا طرفدارش شده بود، گفت حتما چیز خورش کرده اند.

میلیاردر بساز و بفروش، که خود ، اطرافیان و جهانیان هنوز در حیرت از پیروزی، بر بزرگترین باند سیاستمدار فاسد و رسانه های بیشتر فاسد آمریکایی بودند،  بعد از تمام شدن صحبت هایش که آبی بود بر آتش چند ماهه ای، که خود بر پا کرده بود، چنان متین و موقر مجلس پیروزی را ترک کرد که من، دوستم و مادر بزرگش فقط توانستیم انگشت تعجب را از دهانمان بیرون آوریم.

تمام دنیا بعلاوه من و دوستم و مادر بزرگش هر چه منتظر نشستیم تا او حرفی از جنگ بزند و یا در مورد چیزی، چیزی بگوید تا ما بزرگترین گاف رییس جمهور جدید، که بزرگ ترین گاف تاریخ هم می توانست باشد را، بگیریم و در تاریخ ثبت کنیم، ولی نشد که نشد، مادر بزرگ که رویاهایش را در مورد سقط جنین و ازدواج همجنس گراها در آمریکا بربادرفته می دید در حالیکه از جایش بلند می شد گفت: بنده خدا چیزی تو دلش نیست، از اول هم معلوم بود کینه ای نیست، بالاخره کاسبه، کاسب که با کسی دعوا نمی کنه و ...