کدخبر: 11727

شناسایی سطح و درجه افراد

در ایران باستان برای شناسایی سطح و درجه افراد، از کلاههای متفاوت استفاده میشده است. بسته به اقوام در مناطق مختلف جغرافیایی، نوع این کلاه تفاوت داشته است.

راستان نیوز |

در ایران باستان برای شناسایی سطح و درجه افراد، از کلاههای متفاوت استفاده میشده است. بسته به اقوام در مناطق مختلف جغرافیایی، نوع این کلاه تفاوت داشته است.

 این سردیس گلی، متعلق به یک فرد عالی رتبه در زمان هخامنشیان بوده که اجازه داشته تیار خود را در جلوی سر ببندد. 

 

سردیس

گاهی بر روی کلاه، پارچه ای جداگانه بنام تیار می بستند. با نوع بستن این پارچه، سطح و رتبه افراد مشخص میشده است. در موزه ملی ایران، سردیسی متعلق به یکی از افراد عالی رتبه در زمان هخامنشیان وجود دارد.  

ارسال نظر

نظرات کاربران