کدخبر: 11035

وزیر خزانه داری دوران اشکانیان در زمان اردوان چهارم، بانویی بود که اقتصاد پارتیان را رونق بخشید.

راستان نیوز |

   وزیر خزانه داری دوران اشکانیان در زمان اردوان چهارم، بانویی بود که اقتصاد پارتیان را رونق بخشید.

وزیر خزانه داری و امور مالی دولت ایران در زمان شاهنشاهی اردوان چهارم اشکانی، بانویی بنام آرتادخت بوده است.

به گفته کتاب اشکانیان اثر دیاکونوفِ روسی خاورشناس بزرگ، او مالیات ها را سامان بخشید و در اداره امور مالی خطایی مرتکب نشد و اقتصاد امپراتوری پارتیان یا اشکانیان را رونق بخشید.

نمی توان از دوره اشکانیان گفت و نامی از بانو آرتادخت نبرد. رایشمند (ریاضی دان) و اقتصاد دان دوره اشکانی که جایگاه وزیر دارایی و خزانه داری را داشت.

گفته می شود وی با کارهای ارزشمندش، ایران را سامان بخشید و توانگری خود را نشان داد. وی همچنین دارایی های کشور را گردآوری نمود که نشان از آگاهی وی به دانش شمارش(علم حساب) است. با گفتار امروزی می توان گفت وی از دانش آمار نیز آگاهی داشته است.

درباره اولین پادشاهِ زنِ ایران باستان در اینجا بخوانید.