کدخبر: 10769

واژگان، از ریشه هایی با مفهوم مرتبط با واژه، ساخته شده اند. دانستن ریشه های کلمات، ما را با درک بهتر آنها آشنا می کند.

راستان نیوز |

راستان نیوز | واژگان، از ریشه هایی با مفهوم مرتبط با واژه، ساخته شده اند. دانستن ریشه های کلمات، ما را با درک بهتر آنها آشنا می کند.

با شناخت ریشه واژگان فارسی، مفهوم کلمه برای شما جالب خواهد بود. در ادامه با ریشه بعضی از کلمات فارسی آشنا شوید.

"مرد" از مُردن می آید؛ زیرا زایندگی ندارد.

"مرگ" نیز با مرد هم ریشه است.

"زن" از زادن است و زندگی نیز از زن می آید .

"دختر" از ریشه « دوغ » است که در میان مردمان آریایی به معنی "شیر" بوده و ریشه واژه‌ی دختر « دوغ دَر » بوده به معنی « شیر دوش » زیرا در جامعه کهن ایران باستان، کار اصلی دختران، شیر دوشیدن بوده است.

به daughter در انگلیسی توجه کنید!

واژه daughter نیز همین دختر است. "gh" در انگلیس کهن تلفظی مانند تلفظ آلمانی آن داشته و « خ » گفته می شده.

در اوستا این واژه به صورت دوغْــذَر doogh thar و در پهلوی، دوخت آمده است.

"دوغ‌" در در اثر فرسایش کلمه به دختر تبدیل شد.

اما "پسر" ، « پوسْتْ دَر » بوده.

کار کندن پوست جانوران بر عهده پسران بوده و آنان چنین نامیده شدند.

پوست در، به پسر تبدیل شده است.

در پارسی باستان puthar پوثرَ و در پهلوی پوسَـر و پوهر و در هند باستان پسور است.

در بسیاری از گویشهای کردی از جمله کردی فهلوی ( فَیلی ) هنوز پسوند « دَر » به کار می رود؛ مانند « نان دَر » که به معنی « کسی است که وظیفه‌ی غذا دادن به خانواده و اطرافیانش را بر عهده دارد.»

حرف « پ » در « پدر » از پاییدن است. پدر یعنی پاینده کسی که می‌پاید. کسی که مراقب خانواده‌اش است و آنان را می‌پاید.

پدر در اصل پایدر یا پادر بوده است.

جالب است که تلفظ « فادر » در انگلیسی بیشتر به « پادَر » شبیه است تا تلفظ «پدر» !

خواهر ( خواهَر ) از ریشه «خواه » است یعنی آنکه خواهان خانواده و آسایش آن است.

خواه + ــَر یا ــار . در اوستا خواهر به صورت خْـوَنگْهَر آمده است.

بَرادر نیز در اصل ( بَرا + در ) است. یعنی کسی که برای ما کار انجام می‌دهد. یعنی کار انجام‌دهنده برای ما و برای آسایش ما.

« مادر » یعنی "پدید آورنده‌ی ما"

ارسال نظر

نظرات کاربران