کدخبر: 1719

آیا فکر می کنید که ثابت روی زمین ایستاده اید؟! خیر، زیرا شما و زمین با سرعتی غیر قابل تصور در حال حرکت در فضای بی انتها هستید.

راستان نیوز |

  آیا فکر می کنید که ثابت روی زمین ایستاده اید؟! خیر، زیرا شما و زمین با سرعتی غیر قابل تصور در حال حرکت در فضای بی انتها هستید.

با وجودیکه احساس شما این است که زمین زیر پایتان محکم و استوار است, اما شما با سرعت ۱۶۷۵ کیلومتر در ساعت در حال چرخش به دور محور زمین و با سرعت ۱۰۷۰۰۰ کیلومتر در ساعت، در حال حرکت در فضا و به دور خورشید هستید؟!!

خوشحال باشید، چون نیروی جاذبه زمین یا گرانش، شما را محکم به زمین چسبانده است و شما این حرکت را احساس نمی کنید.

متوسط سرعت حرکت هواپیماهای مسافربری حدود ۷۰۰ کیلومتر در ساعت است. در واقع سرعت حرکت وضعی ما ۲/۵ برابر سرعت هواپیما و سرعت انتقالی ما در فضا ۱۵۰ برابر یک هواپیماست!

زمین هر ۲۴ ساعت، یکبار به دور محور خودش می چرخد. یک نقطه روی سطح زمین با سرعت ۱۶۷۵ کیلومتر بر ساعت یا ۴۶۵ متر بر ثانیه در حال حرکت است!

فقط فکر کنید که برای یک ثانیه شما در حدود نیم کیلومتر در فضا حرکت می کنید و حتی احساسش هم نمی کنید!

زمین همان طور که به دور محورش می چرخد، به دور خورشید نیز می گردد؛ و ۳۶۵ روز طول می کشد تا یکبار بر روی مدار بیضی به دور خورشید بچرخد که ما به آن یکسال می گوییم.

تمام منظومه شمسی ما هم به آهستگی دور کهکشان راه شیری می گردد. کهکشان راه شیری ما هم به کهکشان های گروه محلی تعلق دارد که آنها هم در حال حرکت هستند.