کدخبر: 16527

سر و صدا برای خود نمایی

نماینده ای که صرفا به دلیل اراده مردم تهران با نیتِ، نه گفتن به جریانِ مخالف، رای مردم فهیمِ تهران را به دست آورد و وارد مجلس شد پس از سر و صدای زیاد، به قول خودش ترمز دستی اش را کشید، ولی چنان محکم این کار را کرد که دور در جا زد!

راستان نیوز |

  نماینده ای که صرفا به دلیل اراده مردم تهران با نیتِ، نه گفتن به جریانِ مخالف، رای مردم فهیمِ تهران را به دست آورد و وارد مجلس شد پس از سر و صدای زیاد، به قول خودش ترمز دستی اش را کشید، ولی چنان محکم این کار را کرد که دور در جا زد!

این نماینده محترم که بدونِ داشتن سند و مدرک و به زعم کسانی که سال ها است، دستی در آتش سیاست دارند، فقط برای خود نمایی، حرف هایی بر زبان راند، که مجبور به عذرخواهی شد.

در واقع اگر با زبانِ منطق سخن بگوییم، رفتار ناشیانه وی در فضای سیاسی ایران بدین معنی است که مردم تهران کسی را به مجلس فرستاده اند که از جانب آنان سخن کذب رانده و سپس چون تاب تحمل نتایج سخنان خود را نداشته است، از طرفِ دیگر بام افتاده است.

هر چند در فرهنگ سیاسی ایران معذرت خواهی امری پسندیده است و اگر شخصیتی برای اشتباهاتش معذرت خواهی کند مورد تحسین قرار می گیرد اما این در صورتی مصداق پیدا می کند که وی از کسانی که به ایشان رای داده اند، تقاضای بخشش کند و الا عذر خواهی در قبال کسبِ راحتی و عافیت، نه تنها پسندیده نیست که در اذهان مردم بعنوان کم آوردن محسوب می شود.

اگر عامیانه هم سخن بگوییم، عمل این نماینده محترم، مصداقِ تند رفتن و موتور سوزاندن است که البته این عمل، در یادِ مردم، بخصوص مردمِ تهران خواهد ماند و این تعبیر را خواهند داشت که نماینده شان می خواست زورو شود ولی گروهبان گارسیا شد!

 

 

 

ارسال نظر

نظرات کاربران