کدخبر: 16058

برای تقدیم استوارنامه

حمید بعیدی نژاد برای تقدیم استوارنامه خود با کالسکه ملکه انگلیس رهسپار کاخ باکینگهام شد.

راستان نیوز |

  حمید بعیدی نژاد سفیر کشورمان در انگلیس، برای تقدیم استوارنامه خود با کالسکه ملکه انگلیس رهسپار کاخ باکینگهام شد.

بعیدی نژاد

استوارنامه

 

ارسال نظر

نظرات کاربران
  • جعفر ناظم رعایا

    خداکند بدرقه هم تابعی بشود از استقبال
    ومثل "خوش استقبال و بد بدرقه" مصداق پیدا نکند