کدخبر: 14782

آرامش را بدست آورید؛

اگر گاهی عصبانی یا نا آرام هستید، این تکنیک ژاپنی به شما کمک میکند که به آرامش برسید.

راستان نیوز |

راستان نیوز |  اگر گاهی عصبانی یا نا آرام هستید، این تکنیک ژاپنی به شما کمک میکند که به آرامش برسید.

هر کدام از انگشتهای دست، مسؤلیت یک احساس را به عهده دارند:

1- انگشت شصت مسؤل دلشوره

2- انگشت اشاره مسؤل ترس

3- انگشت وسط مسؤل عصبانیت

4- انگشت انگشتری مسؤل ناراحتی

5- انگشت کوچک مسؤل استرس

کافیست هر کدام از انگشتها رو به مدت یک دقیقه فشار دهید. خیلی سریع بدن شما آرام میشود.

"برگرفته از کتاب تکنیک های تمدد اعصاب عظیمی"