کدخبر: 13328

شدت حرکت مربع داخل شکل به قدرت اعصاب شما بستگی دارد.

راستان نیوز |

راستان نیوز | شدت حرکت مربع داخل شکل به قدرت اعصاب شما بستگی دارد.

((هر چقدر اعصاب شما قویتر باشد، حرکت مربع کند و آرامتر است))

 

تست اعصاب

 

ارسال نظر

نظرات کاربران