کدخبر: 23505
راستان نیوز |

بر پایه نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال 1395، 63.3 درصد مردان و 64.3 درصد زنان 10 سال به بالا در کشور ازدواج کرده اند.

در سال 1390، 60 درصد مردان و 61 درصد زنان 10 سال به بالا ازدواج کرده بودند.

این شاخص در سال 1385 برای مردان 54.6 درصد و برای زنان 56.7 درصد بود.

آمار طلاق

از سوی دیگر، نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 از افزایش طلاق در این سال خبر می دهد؛ به طوری که 1.2 درصد مردان و 2.2 درصد زنان بالای 10سال طلاق گرفته اند.

آمار طلاق در سال 1390 برای مردان 0.7 و برای زنان 1.4درصد بود.

در سال 1385 بی همسری به دلیل طلاق برای مردان 0.5درصد و زنان 0.9 درصد ثبت شد.

مقایسه آمارهای سال 1385 و 1395 نشان می دهد در 10سال گذشته میزان طلاق در مورد زنان بیش از 2برابر (از 0.9 به 2.2درصد) شده است.

این میزان برای مردان نیز به بیش از 2 برابر (از 0.5به 1.2درصد) رسیده است.

فوت همسران

همچنین نتایج سرشماری نشان می دهد بی همسری به دلیل فوت همسر برای مردان در سال های 1395، 1390 و 1385 همواره یک درصد اما برای زنان به ترتیب 7.3، 7.4 و 6.5 درصد بوده است.

همچنین بر پایه نتایج سرشماری سال 1395 افزایش ازدواج در این دوره رخ داده است.

جمعیت دهه 60 که اکنون مهمترین بخش جمعیتی در هرم سنی کشور را تشکیل می دهند به سن ازدواج رسیده اند.

متولدان دهه 70 نیز در معرض ازدواج قرار دارند.

بنابراین پیش بینی می شود رشد جمعیت ایران در این دوره مثبت بماند؛ هر چند میزان موالید نسبت به سال های گذشته با اندکی کاهش روبرو شود.

ایرنا

ارسال نظر

نظرات کاربران