کدخبر: 21750

اگر زنی فوت کند و مهریه اش را نگرفته باشد و یا به شوهرش نبخشیده باشد، آیا ورثه آن زن می توانند مهریه زن را از شوهرش طلب کنند؟

راستان نیوز |

  اگر زنی فوت کند و مهریه اش را نگرفته باشد و یا به شوهرش نبخشیده باشد، آیا ورثه آن زن می توانند مهریه زن را از شوهرش طلب کنند؟

پاسخ:

برای زوجه همواره امکان مطالبه مهریه از زوج وجود خواهد داشت، البته این مطالبه و تشریفات آن و تادیه مهریه، مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی دستخوش تغیرات خاصی گردیده است که بعداً به طور مفصل بدان خواهیم پرداخت.
علی ای حال حق مطالبه مهریه همواره برای ذی نفع آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد. به عبارتی دیگر با فوت زوجه حق مطالبه مهریه مانند هر حق مالی دیگر به وراث وی منتقل خواهد شد. از همین روی وراث زوجه می توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه نمایند.
این در حالی است که زوج نمی تواند از تادیه مهریه زوجه متوفای خود به ورثه وی به هر بهانه ای امتناع ورزد. مگر آنکه مهریه به سببی از اسباب قانونی مانند بخشش آن توسط زوجه یا دریافت آن پیش از فوت، وجود نداشته باشد. بنابراین باید گفت که دین ناشی از مهریه از جمله دیون ممتازه می باشد و حتی در صورت وجود دیون متعدد زوج یا حتی فوت وی، باز هم تادیه مهریه زوجه بر سایر دیون مقدم می باشد. 
پس همانطور که گفته شد حقوق اشخاص همواره مورد توجه و حمایت قانونگذار بوده است ولو آنکه آنها در قید حیات نباشند، از همین روی وراث زوجه با تنظم دادخواست مطالبه طلب(مهریه زوجه متوفی)، به نسبت سهم الارث خود به طرفیت زوج، حقوق قانونی زوجه متوفی را مطالبه می نمایند. گفتنی است که ورثه زوجه می بایست مدارکی همچون گواهی حصر وراثت و عقدنامه زوجه را نیز به پیوست دادخواست خود، تقدیم دادگاه نمایند.
دادرس

 

ارسال نظر

نظرات کاربران
  • علی زارع

    با سلام
    درصورتیکه زوج فوت کند و اموال وی در تملک و به نام ولی زوج باشد ، زوجه چگونه می تواند درخواست مهریه و یا حق و حقوق خود را بنماید ؟ متشکرم