ارسال نظر

نظرات کاربران
  • ناشناس

    هرچه دراین موردهوار بکشیدفایده ندارد گوشی شنوا نیست که نیست .بی خودی گلویتان را چاک ندهید فقط ارزش افزوده را جور کن وگرنه حساب های بانکی هم مسدود میشود من گفتم بعد نگو که نگفتی

  • ناشناس

    همه مسئولین یا فقط بعضی؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!